מועדון החברים של Dealema

מועדון החברים שלנו הוא המקום שבו אנו יכולים להעניק לכם, לקוחותינו, את מיטב ההנחות וההטבות שיש לנו להציע.

הצטרפו למועדון החברים של Dealema ותהנו מהטבות כמו:

  • השתתפות בהגרלות נושאות פרסים שנערוך מדי פעם בפעם.
  • הטבה מפנקת ליום ההולדת.
  • קופון 5% הנחה נוספת למצטרפים חדשים.
  • ועוד הפתעות ואירועים עליהם נעדכן אתכם בשוטף.

קבלו מבצעים והנחות לפני כולם +
5% הנחה לקנייה הראשונה!

תקנון מועדון Dealema

אז מה ההתלבטות?

1.צבירת נקודות בתכנית.

1.1 התכנית מאפשרת לחברים בה לצבור נקודות (להלן: “נקודות”) באמצעותן יוכלו ליהנות מהטבות שונות, בתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרסומים השונים. חישוב הנקודות וצבירתן ייעשו לכל חבר בנפרד.
כל סכום של 10 ש”ח שבו חויב חשבונו של החבר בגין רכישות באתר, יזכה את החבר שחשבונו חויב בנקודה אחת.

2 .למען הסר ספק, מובהר כי חישוב הצבירה ייעשה על-פי תוכנית זו ו/או שינויים שיהיו בתוכנית זו מעת לעת, בכל מועד.

3. קבוצת Dealema תהיה רשאית לגרוע נקודות שנצברו לזכות חבר, במקרים בהם בוטל סכום חיוב כלשהו בו חוייב חשבון החבר, ושזיכה אותו בנקודות ו/או בזכות לצבירתן. למען הסר ספק מובהר, כי ביטול עסקה יביא לגריעת נקודות, ובכלל זה אם בוצעה עסקה המזכה בנקודות אשר הוכחשה ע”י החבר מאוחר יותר.
Dealema תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לגרוע נקודות / לבטל המרה לחברות שותפות / לחייב את המשתתף.

3.1. בסכומי חיוב שלא יגיעו לכדי צבירת נקודה אחת שלמה (להלן: “סכומים עודפים”) לא יצברו נקודות.

4 .ניצול הנקודות.

1.4 .הנקודות יקנו זכות לקבלת הטבות עפ”י המפורט בפרסומים השונים של אתר Dealema. המשתתף רשאי לבחור בכל הטבה, ולהזמינה כאשר צבר את מספר הנקודות הדרוש לשם כך.
2.4 .קבוצת Dealema תהיה רשאית לגרוע או להוסיף מעת לעת הטבות במסגרת התכנית, ומעת הוספתן ניתן יהיה להזמינן בהתאם לתקנון זה והוראותיו.
3.4 .קבוצת Dealema רשאית לפרסם הטבות מסוימות לקבוצות אוכלוסיה שונות ובערוצי הפרסום שתבחר.

כללי.
1. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה.
2. קבוצת Dealema תהיה רשאית לסיים את התכנית בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בהודעה מוקדמת מראש.
3. אין אפשרות להחליף ו/או להחזיר הטבה שהוזמנה. קבוצת Dealema תהיה רשאית לאשר החלפת/החזרת הטבה כל עוד לא נשלחה ללקוח.
4. צבירת נקודות על-פי תקנון זה הינה אישית ולא ניתנת להעברה בירושה. 
5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן לפדות את הנקודות תמורת תשלום כספי, למעט ניצול הטבות או רכישה באתר – על פי תקנון זה.
6. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל דרך שהיא. למרות האמור לעיל, קבוצת Dealema תהיה רשאית לאשר העברת נקודות וזאת על פי בקשה של החבר הזכאי. אושרה על ידי קבוצת Dealema בקשה בכתב, כאמור, יחשב מי ששמו אושר כחבר על פי תקנון זה ויהיה עליו לפעול כקבוע בו.
7. קבוצת Dealema לא תהיה חייבת להעמיד הטבה לרשות חבר שלא יפעל כאמור בתקנון זה לעיל ו/או בתקנוני השותפים ו/או לפי הנחיותיה ו/או הפרסומים השונים. בהקשר זה, יודגש כי אופן ניצול חלק ההטבות כפוף בחלקו לתנאים מסוימים, כגון: תיאום מראש, מקום פנוי, מלאי, עונות שנה, מועדים וכו’.
8. אם מסיבה כלשהי, שאינה תלויה בקבוצת Dealema לא תועמד ההטבה לרשות מזמינה, תהיה קבוצת Dealema רשאית להעמיד לרשותו, במידת האפשר, הטבה אחרת בעלת ערך זהה, או להשיב למשתתף את הנקודות בהם חויב בגינה, עפ”י התנאים שתקבע קבוצת Dealema.
9. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות קבוצת Dealema על פי ההסכמים בינה ובין לקוחותיה.
10. קבוצת Dealema שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה לרבות, אך ללא הגבלה, את שינוי אופן החישוב ו/או צבירת הנקודות ו/או ההמרה ו/או להודיע על שימושים שאינם מזכים בצבירת נקודות ו/או על הגבלות מסוימות ובכלל זה תקרה מקסימאלית להמרה בחודש / שנה וכו’, בין לתקופה מסוימת ובין לעד סיום התקופה שנקבעה לסיום תקנון זה. הודעותיה של קבוצת Dealema על-פי סעיף זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
11. רישומי קבוצת Dealema הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן בירתן ו/או אופן גריעתן ו/או אופן המרת הנקודות לשותפים.
12. כל חבות במס הנובעת מצריכת ההטבות ו/או המרתן ו/או ניצולן ו/או מימושן, תחול על המשתתף והינה באחריותו
הבלעדית.

ט.ל.ח.